REGULAMIN PLATFORMY B2B

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób sprzedaży prowadzonej przez P.U.H.King-Sten-Trans , z siedzibą w Zwoleniu, ul. Targowa 60, za pośrednictwem Platformy B2B domogrod24.com (zwanej dalej: „Platformą B2B”) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

§1
Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin Platformy B2B.

Sprzedawca - P.U.H.King-Sten-Trans , z siedzibą w Zwoleniu, ul. Targowa 60, NIP: 811-169-62-56, REGON:141324199.

Biuro Sprzedawcy – P.U.H.King-Sten-Trans,26-700 Zwoleń,ul.Targowa 60.

Magazyn Sprzedawcy – 26-700 Zwoleń,Sydół 49.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Platformy B2B.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

Dni Robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Przewoźnik –firma, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towaru lub transport własny Sprzedawcy.

Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Przewoźnika, Towaru określonego w zamówieniu

Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę.

Strona Internetowa Platformy B2B - strona internetowa, pod którą Sprzedawca prowadzi Platformę B2B, działająca w domenie domogrod24.com.

Rejestracja - czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Platformy B2B.

Login - indywidualne oznaczenie Klienta, ustalane przez Sprzedawcę, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się do Konta Klienta na Platformie B2B.

Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta na Platformie B2B. Hasło ustala Klient podczas dokonywania Rejestracji na Platformie B2B. Klient posiada możliwość zmiany hasła w dowolnym momencie za pośrednictwem Konta Klienta.

Ustawa o ochronie danych osobowych –Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016r., poz. 922 z póź. zmianami).

Administrator danych osobowych – rozumie się przez to P.U.H.King-Sten-Trans , z siedzibą w Zwoleniu, ul. Targowa 60, NIP: 811-169-62-56, REGON:141324199.

 

§2
Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Platformy B2B, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Platformy B2B, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Platforma B2B jest udostępniana przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Platformy B2B, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.


 §3
Korzystanie z Platformy B2B

 1. Korzystanie z Platformy B2B oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Platformy B2B, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
 2. Korzystanie z Platformy B2B odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z Platformy B2B było możliwe dla Klienta z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Sprzedawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Klienta, umożliwi korzystanie z Platformy B2B. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Platformy B2B, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”.
 4. W celu złożenia zamówienia oraz korzystania z usług dostępnych na Stronie Internetowej Platformy B2B, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Klient, korzystając z Platformy B2B nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę i mechanizm działania Platformy B2B.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Strony Internetowej Platformy B2B lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 7. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Platformy B2B wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy B2B w celu prowadzenia przez Klienta działalności takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klienta przez osoby nieuprawnione. W celu zminimalizowania wskazanego wyżej zagrożenia, Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne. W szczególności, stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu Hasła w jakiejkolwiek formie.

§4
Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zgłasza Sprzedawcy chęć przystąpienia do Platformy B2B.
 2. Rejestracja jest konieczna do składania przez Klienta zamówień na Platformie B2B.
 3. W celu Rejestracji Klient wypełnia formularz dostępny na stronie domogrod24.com.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

a)      Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne,

b)      Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego,

c)      Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu,

d)     Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu rejestracji, realizacji usług na jego rzecz, przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

       5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

a)      przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu,

b)      zawarciem umowy o świadczeniu usługi przez Sprzedawcę w postaci prowadzenia Konta Klienta,

c)     upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

       6. W trakcie Rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, zgodnie z 
           ustawą ochronie danych osobowych oraz w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.02.144.1204 ze zm. W
           takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta. Wrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w    
           celach marketingowych uwzględnia, iż:

a)      zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta,

b)     Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania i usuwania danych osobowych,

c)      powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

         7. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności
             wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie
             Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient otrzyma od Sprzedawcy nowe Hasło.

         8. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na
             Stronie Internetowej Platformy B2B. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od
             jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.


§5
Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Platformy B2B nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient może składać zamówienia na Platformie B2B przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Platformy B2B.
 3. Klient kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany, określając jego ilość przy danym Towarze i przez kliknięcie ikonki koszyka, dodaje go do „KOSZYKA”. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i po wyborze w „KOSZYKU” polecenia „ POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE”, wypełnia formularz z adresem Dostawy. Po określeniu adresu Dostawy, Klient po wybraniu polecenia „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE” składa zamówienie przez wysyłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów. Koszt Dostawy zamówionych Towarów będzie przedstawiony Klientowi po przekazaniu zamówienia do realizacji.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy zakupu Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 4 powyżej.
 6. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności na Platformie B2B zamówionego przez Klienta Towaru.
 7. W przypadku braku na Platformie B2B zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 8. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

a)      anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia),

b)      anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa),

c)       podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach).

       9. W przypadku braku zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w szczególności w przypadku niemożności
           pozyskania przez Sprzedawcę zamówionego Towaru w racjonalnym terminie, może on odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 30 (trzydzieści) dni od
           daty jej zawarcia.

      10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 (czternaście) dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona
            zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Platformy B2B, w tym Strony Internetowej Platformy B2B, w szczególności w
            przypadku wyświetlania na stronie błędnych cen lub opisów produktów.

      11. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez
            niego zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem §5 ust. 15 poniżej.

      12. Cena na Stronie Internetowej Platformy B2B zamieszczona przy danym Towarze:

a)      stanowi cenę netto (bez podatku VAT) i określona jest w złotych polskich,

b)      nie zawiera informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany po złożeniu zamówienia,

c)      nie zawiera informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres Dostawy jest poza terytorium Polski.

      13. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy Sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Platformy B2B w momencie składania zamówienia 
            przez Klienta.
      14. Klient dokonuje płatności za zamówiony Towar po otrzymaniu faktury VAT w terminie wskazanym na fakturze za pomocą przelewu bankowego na
            rachunek bankowy Sprzedawcy. Sprzedawca dostarcza fakturę VAT wraz z Dostawą zamówionego Towaru.
      15. Klient może modyfikować zamówienia, do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia do
            realizacji przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia,  
            zmiany adresu Dostawy, lub zmiany danych na fakturze VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych Towarów do zamówienia będącego już w trakcie
            realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.
      16. Sprzedawca może zamieścić na Stronie Internetowej Platformy B2B informację o liczbie orientacyjnych Dni roboczych, potrzebnych do realizacji
            zamówienia.
      17. Zamówiony Towar jest dostarczany do Klienta za pośrednictwem Przewoźnika, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
      18. Sprzedawca telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyła do Klienta informację kiedy Klient otrzyma Towar.
      19. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Przewoźnika.
      20. Klient ma prawo żądać od pracownika Przewoźnika spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
      21. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Magazynie Sprzedawcy, ul. Targowa 13 w Dni Robocze, w godz.
            8-16 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
      22. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, z zastrzeżeniem §5
            ust. 18, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.


§6
Reklamacje i gwarancje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji Towaru w ciągu roku od daty Dostawy Towaru, korzystając z prawa rękojmi, o ile w terminie miesiąca od dnia, w którym stwierdził wadę Towaru albo w ciągu miesiąca od momentu, gdy przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej wadzie.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji Towaru jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. Reklamowany Towar należy przesłać na adres Sprzedawcy. Koszty przesyłki do Sprzedawcy pokrywa Klient.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Towar sprzedawany przez Sprzedawcę może być objęty gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta, bądź dystrybutora. Sprzedawca udziela gwarancji na produkty, których jest producentem.
 6. W przypadku Towaru objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a)      korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji,

b)      w takich okolicznościach Klient zobowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy,

c)      korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z rękojmią.
      7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
          Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres email reklamacje@domogrod24.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć swój
          Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca, w miarę możliwości niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) Dni Roboczych
          rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.


§7
Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a)      prowadzenie Konta Klienta,

b)      newsletter.
      2. Usługi wskazane w §7 ust. 1 powyżej, świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
      3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym
          poinformuje Klienta w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
      4. Usługa prowadzenia Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w §4 oraz §5 Regulaminu.
      5. Z usługi newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę dla celów
          marketingowych .
      6. Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adresy poczty elektronicznej danego Klienta, wiadomości w formie elektronicznej,
          zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do każdego Klienta, który
          dokonał subskrypcji.
      7. Każdy newsletter kierowany do danego Klienta zawiera w szczególności.

a)     informację o nadawcy,

b)     wypełnione pole „temat” określające treść przesyłki,

c)      informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej newsletter.
      8. Klient może zgłosić Sprzedawcy swoje uwagi w związku z korzystaniem z wymienionych wyżej usług nieodpłatnych. Uwagi powinny być złożone w formie
          elektronicznej. Sprzedawca, w miarę możliwości, lecz nie później niż w terminie 21 (dwadzieścia jeden) Dni Roboczych udziela odpowiedzi na uzasadnione
          zastrzeżenia Klienta na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu uwag.
      9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletter przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w
          każdej wiadomości elektronicznej, wysłanej w ramach usługi newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
    10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy 
          lub innego Klienta, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług
          nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: łamaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Platformy B2B lub
          inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do
          rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu 
          dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.


§8
Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Strony Internetowej Platformy B2B, jeśli powodem jest:

a)      modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy,

b)      siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sprzedawcy).
       2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta
           będącego przedsiębiorcą.
       3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to
            spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
            Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność za własne działanie, zaniechanie działania lub zaniechania osób trzecich, z których pomocą wykonuje usługi
            świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
        4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Platformy B2B, wynikające z przyczyn leżących po stronie   
             Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada
             jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn,
            za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
        5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez
            nich z Platformy B2B w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
        6. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


§9
Dane osobowe i pliki „Cookies”

 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie zgody do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
 2. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.
 3. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usuwania.
 4. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 5. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 6. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa.
 7. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klienta ze Strony Internetowej Platformy B2B, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
 8. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Platformy B2B na urządzeniu końcowym Klienta. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Mechanizm plików ''cookies” nie mają na celu identyfikacji Klienta.
 9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celach:

a)      zapamiętania informacji o urządzeniu końcowym Klienta,

b)      weryfikacji i rozwoju swojej oferty,

c)      statystycznych.
       10. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm plików ''cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że
              wyłączenie mechanizmu plików ''cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Platformy B2B.


§10
Rozwiązanie umowy
(nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem wyżej wymienionej umowy oraz postanowień poniżej.  
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Klienta do Sprzedawcy przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
 3. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta z wywiązania się z zobowiązań względem Sprzedawcy, jeżeli w dniu rozwiązania umowy takie istnieją.
 4. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podanym przez Klienta podczas Rejestracji.


§11
Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Platformy B2B i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Platformy B2B.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Platformy B2B.
 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §10.
 5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 6. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.12.2014.
traffit_generating